ALGEMENE VOORWAARDEN / REGLEMENT

Artikel I: Aansprakelijkheid.

I.I FunFactory Parkstad is niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door FunFactory Parkstad beschikbaar gestelde uitrusting en/of sportterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van FunFactory Parkstad.

Artikel II: Instructies en gedragsregels.

II.I De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het spel.

II.II In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door FunFactory Parkstad aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door FunFactory Parkstad aangifte worden gedaan bij de politie.

II.III De deelnemer mag de door hem of haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

II.IV Het is de deelnemer ten zeerste verboden onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het spel.

  • Aanvullende voorwaarden Paintball

Artikel III: Uitrusting.

III.I FunFactory Parkstad verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een paintballwapen, masker en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel.

III.II Alvorens aan het paintball deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

III.III Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

Binnen het actieve speelgebied het paintballmasker af te nemen.

Binnen 5 meter op iemand te schieten.

Te schieten op dieren, auto’s en gebouwen.

Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

III.IV De minimumleeftijd om aan paintball mee te doen is 18 jaar.